توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت معرفي چارچوب‌هاي معماري سازماني

 

درس معماری سازمانی بخش چهارم

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 45

چارچوب‌هـاي معماري روش‌هائي براي تفكر سازماندهي شده درباره سيستم‌هاي پيچيده و بزرگ ارائه مي‌كنند

nافراد مختلف، بسته به جايگاهشان، ديـدگـاه‌هـاي متفاوتي نسبت بـه اطلاعات دارند •هرديـدگاهنشان‌دهنده سطح جزئيات نيز هست nبـا حـركت از لايه‌هاي بالاتر(حرفه) به سمت لايه‌هـاي پايين‌تر (طـراحي و سـاخت) ميزان جزئيات بيشتر مي‌شود nديدگاه‌هـاي چارچوب نشان‌دهندهيك حـركت عمودي در سطح سازمان هستند

nهر سازمان مي‌تـوانـد از جنبه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد nاز منظر سيستم‌هاي اطلاعاتي، سـه جنبـه مهم از سـازمـان عبارتند از: •موجوديت‌ها: داده‌ها •فرآيندها: سيستم‌هاي اطلاعاتي •مكان‌ها : شبكه‌ها nجنبه‌هاي مختلف نشان‌دهنده يـك حـركت افقي در سطـح سازمان هستند

 

فهرست مطالب

nچرا چارچوب معماري؟

nمفاهيم پايه چارچوب‌هاي معماري سازماني

nنقش چارچوب‌هاي معماري در توصيف و اجراي معماري سازماني

nچارچوب‌هاي معماري رايج

nمعرفي چارچوب زکمن

nمعرفي چارچوب معماري فدرال (FEAF)