توضیحات کامل :

پاورپوینت جامع مکان یابی ایستگاه آتش نشانی به همراه برنامه فیزیکی و ضوابط طراحی

 

ایستگاه های آتش نشانی از جمله مراکز با اهمیت بالا در خدمات رسانی شهری می باشند که می بایست بتوانند در اسرع وقت و بدون مواجه شدن با موانع و محدودیتهای محیط شهری ازیك سو و با ایجاد کمترین آثار منفی بر زندگی ساکنان شهر از سوی دیگر، به محل حادثه برسند و اقدامات امداد را به انجام برسانند. بدین منظور میبایست هم در مكانیابی و هم دررعایت استانداردهای طراحی ایستگاه دقت لازم به عمل آمده تا ایستگاه ساخته شده بتواند بدون مانع خدمت رسانی لازم را انجام دهد.

محل استقرار ایستگاه هاي آتش نشانی یک عامل مهم در قابلیت و توانایی آن ایستگاه ها در مقابله با آتش سوزي و مدیریت بحران در شهرها است. تعیین اینکه ایستگاه هاي آتش نشانی در کدام قسمت شهراستقرار یابند ویا در یک منطقه چه تعداد ایستگاه احداث شود، شاید از مهم ترین تصمیماتی هستند که مسئولین همه ي ادارات آتش نشانی و ستاد مدیریت بحران با آن روبه رو هستند.

از فاکتورهاي مهم دخیل درموقعیت یابی ایستگاه هاي آتش نشانی میزان سازگاري و مطلوبیت محل ایستگاه ها می باشد. سازگاري درواقع میزان مناسب یک محل رابراي یک هدف خاص نشان میدهد و از لحاظ برنامه ریزي شهري کاربري هایی که درحوزه نفوذ یکدیگر قرار می گیرند، باید از نظر سنخیت و همخوانی فعالیت با یکدیگرمنطبق باشند و باعث مزاحمت و مانع انجام فعالیت هاي یکدیگر نگردند.